​ កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ប្រភេទដែលតា ចំនួន ៨៣៦នាក់​ ចាប់ពីថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា​

ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២០ ខែសីហានេះ បានបញ្ជាក់ថា តាំងពីថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា រហូតដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ប្រភេទដែលតា ចំនួន ៨៣៦នាក់។

បើតាមក្រសួងសុខាភិបាល,វីរុសដែលតា (Delta) បានប៉ះពាល់ដល់២៣ខេត្តរាជធានីខេត្ដ លើកលែងតែ២ខេត្ដប៉ុណ្ណោះ គឺខេត្ដកែប និងខេត្ដក្រចេះ នៅមិនទាន់រកឃើញករណីដែលតានៅឡើយ

相关新闻