​ កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ប្រភេទដែលតា ចំនួន ៨៣៦នាក់​ ចាប់ពីថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី១៩…

ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២០ ខែសីហានេះ បានបញ្ជាក់ថា តាំងពីថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា រហូតដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា…