ដំណឹងជ្រើសរើសអ្នកមើលថែក្មេង

ដំណឹងជ្រើសរើសអ្នកមើលថែក្មេង

ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ ទទួលខុសត្រូវ មើលថែទាំកុមារ មានអាយុចាប់ពី២៤-៤៤ឆ្នាំ
សញ្ជាតិខ្មែរ ចាំបាច់ត្រូវធ្លាប់មានកូន មានចិត្តសប្បុរសស្រលាញ់ក្មេង
(ជូនកូនទៅនិងមកពីសាលា អាហារបីពេលនិងធ្វើកិច្ចការផ្ទះបន្តិចបន្តួច)
ប្រាក់ខែ ២៣០-៣៣០$ មានកន្លែងហូបចុកនិងស្នាក់នៅ

ទំនាក់ទំនង Wechat/Telegram
YW-JPZ/0712861988
(No Phone Call)

相关新闻